معرفی

مشخصات فردی

کیانوش شریفی آذر

نام - نام خانوادگی : کیانوش   شریفی آذر

پست الکترونیکی : k_sharifiazar@azad.ac.ir

دانلود فایل رزومهدانلود فایل رزومه

سوابق تحصیلی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : تربیت بدنی وعلوم ورزشی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : دانشگاه گیلان 1367

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : تربیت بدنی وعلوم ورزشی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : دانشگاه تهران 1377

سوابق اجرایی

مسئول دبیرستانهای ورزش کشور در سازمان تربیت بدنی 1370-1372

مدیر کل امور دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب1382-1387  و 1393-1392

مدیر گروه فیزیولو‍‍‍‍‍ژی دانشکده تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب1389

عضو هیات علمی رسمی –قطعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب ازسال 1377

مدیر گروه فیزیولوژی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب سال  1389-1390

مدیر فعالیت های فوق برنامه دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب 1391

کارشناس نظارت، بازرسی و رسیدگی به شکایات دانشگاه آزاد اسلامی از 1394 تاکنونعضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : تربیت بدنی

محل خدمت : دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي

مرتبه علمی : مربی

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو هیات علمی

نوع استخدام : قطعی رسمی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1377-11-01

کیانوش شریفی آذر
کیانوش شریفی آذر

محل خدمت :
    دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي
مرتبه علمی :
    مربی
^